Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Týmová práce přináší ovoce

Vybíráme pro vás to nejlepší z různých profesí…
V Praze, Brně i Plzni.

Orange Tree - Barbora Vodičková

Mgr. Barbora Vodičková

t.č. na mateřské dovolené

Managing Partner, spolumajitelka
phone 731 927 938, 542 214 351
mail barbora.vodickova@orangetree.cz

Barbora vystudovala anglistiku a amerikanistiku na MU v Brně (2010) a obor překladatelství a tlumočnictví na UK v Praze (2015). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně. V roce 2019 byla zapsána Krajským soudem v Brně na seznam soudních znalců a tlumočníků. Do Orange Tree nastoupila již během studií v roce 2012 a postupně se vypracovala na pozici seniorní překladatelky. Kromě angličtiny překládá také z němčiny a simultánně tlumočí. Ve společnosti má na starosti zejména strategické řízení a mentoring, zajímá se rovněž o využití moderních překladatelských nástrojů v praxi.

Orange Tree - Martin Štulík

Mgr. Martin Štulík

Spolumajitel, ředitel pro oblast inovací, Senior Translator
phone 604 242 309
mail martin.stulik@orangetree.cz

Martin je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999). Je externím překladatelem Soudního dvora EU (od roku 2003) a Evropské investiční banky (od roku 2017). Dlouhodobě se zaměřuje na překlady smluv, korporátních dokumentů a podkladů pro soudní a rozhodčí řízení. Martin je autorem překladu českého zákoníku práce pro účely komentovaného vydání v angličtině. Vzhledem ke svému bilingvnímu původu je v Orange Tree hlavním garantem překladů do angličtiny. Dohlíží na anglickou terminologii a školení nových překladatelů. Překládá rovněž ze španělského jazyka.

Orange Tree - Alžběta Soperová

Mgr. Alžběta Soperová

Spolumajitelka, jednatelka a vedoucí sekce francouzských překladů
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka pro Soudní dvůr EU.

Orange Tree - Markéta Štulíková

Mgr. Markéta Štulíková

HR Director, jednatelka společnosti
phone 739 623 904
mail marketa.stulikova@orangetree.cz

Markéta je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk a historie (2004). Má dlouholetou praxi v oblasti metodiky výuky angličtiny a jazykových školení a vzdělávání. V Orange Tree zajišťuje Markéta finanční a personální agendu. Věnuje se rozvoji a vzdělávání interních překladatelů. Nedílnou součástí její práce je i prezentace Orange Tree na sociálních sítích. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Orange Tree - Lucie Melicharová

Mgr. Lucie Melicharová

Branch Manager – pobočka Plzeň, Senior Translator
phone 737 853 480, 377 226 660
mail lucie.melicharova@orangetree.cz

Lucie je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, obor překladatelství a tlumočnictví (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze a Komorou soudních tlumočníků se zaměřením na angličtinu (2012) a na němčinu (2015) a dále překladatelskou stáž u Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. V roce 2017 byla zapsána Krajským soudem v Plzni na seznam soudních znalců a tlumočníků. V Orange Tree pracuje Lucie na pozici seniorní překladatelky anglického a německého jazyka. Její specializací jsou překlady právních textů a zabývá se rovněž uměleckým překladem. Lucie založila a řídí pobočku Orange Tree v Plzni.

Orange Tree - Jan Adámek

Jan Adámek

Vedoucí sekce východoslovanských překladů, Branch Manager – Brno
phone 776 173 625, 542 214 351
mail jan.adamek@orangetree.cz

Jan vystudoval obor ruština ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě a absolvoval odborný kurz Ruština pro soudní překladatele a tlumočníky na Masarykově univerzitě. Od roku 1995 působil jako překladatel právních textů do angličtiny a z angličtiny do češtiny, překládá také z ruštiny do češtiny a angličtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů. Má rovněž bohaté zkušenosti s nejrůznějšími odbornými překlady a dlouhodobě spolupracuje také s akademickým sektorem, zejména s Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2013 zakládal brněnskou pobočku Orange Tree, jako její vedoucí zajišťuje komunikaci s klienty a řídí každodenní provoz. Vede také východoslovanskou překladatelskou sekci.