Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Týmová práce přináší ovoce

Vybíráme pro vás to nejlepší z různých profesí…
V Praze, Brně i Plzni.

Vedoucí jazykových sekcí

Mgr. Martin Štulík

Vedoucí sekce anglických překladů, spolumajitel
phone 604 242 309
mail martin.stulik@orangetree.cz

Martin je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999). Je externím překladatelem Soudního dvora EU (od roku 2003) a Evropské investiční banky (od roku 2017). Dlouhodobě se zaměřuje na překlady smluv, korporátních dokumentů a podkladů pro soudní a rozhodčí řízení. Martin je autorem překladu českého zákoníku práce pro účely komentovaného vydání v angličtině. Vzhledem ke svému bilingvnímu původu je v Orange Tree hlavním garantem překladů do angličtiny. Dohlíží na anglickou terminologii a školení nových překladatelů. Překládá rovněž ze španělského jazyka.


Mgr. Alžběta Soperová

Vedoucí sekce francouzských překladů, spolumajitelka a jednatelka
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka pro Soudní dvůr EU.


Mgr. Eva Lukešová

Vedoucí sekce německých překladů
phone 730674276, 377 226 660
mail eva.lukesova@orangetree.cz

Eva je absolventkou Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor anglický a německý jazyk (2003). Po studiu strávila rok jako au-pair v Londýně, kde získala při dalším studiu certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English) a certifikát z obchodní angličtiny (English for Business/Commerce). Později pracovala v soukromé obchodní společnosti jako překladatelka, tlumočnice angličtiny a němčiny a asistentka jednatele. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk (2016). V Orange Tree působí Eva na pozici seniorní překladatelky němčiny a angličtiny a řídí německou jazykovou sekci.


Jan Adámek

Vedoucí sekce východoslovanských překladů, Branch Manager – pobočka Brno
phone 776 173 625, 542 214 351
mail jan.adamek@orangetree.cz

Jan vystudoval obor ruština ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě a absolvoval odborný kurz Ruština pro soudní překladatele a tlumočníky na Masarykově univerzitě. Od roku 1995 působil jako překladatel právních textů do angličtiny a z angličtiny do češtiny, překládá také z ruštiny do češtiny a angličtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů. Má rovněž bohaté zkušenosti s nejrůznějšími odbornými překlady a dlouhodobě spolupracuje také s akademickým sektorem, zejména s Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2013 zakládal brněnskou pobočku Orange Tree, jako její vedoucí zajišťuje komunikaci s klienty a řídí každodenní provoz. Vede také východoslovanskou překladatelskou sekci.


Mgr. Tereza Chaimanta

Vedoucí sekce italských překladů, t. č. na mateřské dovolené
phone 605 061 741, 224 815 890
mail tereza.chaimanta@orangetree.cz

Tereza vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor bezpečnostní studia (2015) a obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na ruský jazyk (2017) a kurz právnické a ekonomické angličtiny (2015). Během studia získala certifikáty CAE (Cambridge English: Advanced), TORFL (The Test of Russian as a Foreign Language) a CIES (Certificate of International and European Studies). V Orange Tree vede Tereza sekci italských překladů. Překládá z a do angličtiny, ruštiny a italštiny.

Back Office

Mgr. Agáta Buganská

Back Office Manager, Senior Translator
mail agata.buganska@orangetree.cz

Agáta vystudovala magisterský obor překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2019) a absolvovala doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně (2020). Během studia se zúčastnila studijního pobytu na Univerzitě v Lublani v rámci programu Erasmus+ a absolvovala půlroční překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. V Orange Tree působí jako koordinátorka jazykových sekcí a projektového řízení.


Seniorní překladatelé

Mgr. Linda Luhanová

Senior Translator
mail linda.luhanova@orangetree.cz

Linda absolvovala dvojjazyčné česko-španělské studium na Instituto Bilingüe v Praze (1998) a je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (2005). Dva roky studovala na 2. lékařské fakultě UK. V roce 2001 získala certifikát CPE (Cambridge English: Proficiency). Po ukončení vysokoškolského studia pracovala tři roky jako notářský koncipient. Dlouhodobě se věnuje překladům zejména právních, účetních a lékařských textů do angličtiny. Do češtiny překládá i ze španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny. Díky bohatým jazykovým schopnostem zajišťuje v Orange Tree kromě překladů také revize textů z jiných jazyků.

Viktor Dvořák

Senior Translator
mail viktor.dvorak@orangetree.cz

Viktor vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU v Brně (2013) a později absolvoval kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě MU (2017). Ve své praxi v Orange Tree se věnuje především překladu smluvních, procesních, prezentačních a institucionálních dokumentů z češtiny do angličtiny. Do češtiny kromě právních textů překládá zejména texty publicistického a naučného charakteru. Kromě klasického překladu se také věnuje titulkování.

Orange Tree PLZEŇ - Marina Wagnerová

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Senior Translator
mail marina.wagnerova@orangetree.cz

Marina absolvovala magisterské studium českého a německého jazyka na ZČU v Plzni a doktorské studium germanistiky na UP v Olomouci, během něhož strávila jeden rok na studijní stáži na univerzitě v Řezně. Ve své doktorské práci se věnovala syntakticko-sémantické charakteristice německého trestního zákoníku. Jazykovým specifikům německy psaných právních textů se pak dále věnovala jak během svého dvacetiletého pedagogického působení ve vysokém školství (FF ZČU v Plzni, hostovské přednášky na univerzitách na Slovensku a v Bavorsku), tak ve své publikační činnosti. V Orange Tree Marina překládá texty z a do německého jazyka, v menším rozsahu z a do slovenštiny.

Klára Kučerová

Senior Translator
mail klara.kucerova@orangetree.cz

Klára je absolventkou bakalářského oboru cizí jazyky v komerční praxi na ZČU v Plzni (2014). Nyní je v posledním roce navazujícího magisterského dvouooborového studia překladatelství: čeština – angličtina a tlumočnictví: čeština – němčina. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk. Během studia absolvovala Klára jeden semestr na Vysoké škole Zittau (Hochschule Zittau), letní školu překladu a tlumočení v Germersheimu a také praxi na recepci a v účetním oddělení nemocnice ve Wörthu. V Orange Tree se věnuje překladům z a do němčiny a překládá také z angličtiny.

Mgr. Veronika Cenková

Senior Translator
mail veronika.cenkova@orangetree.cz

Veronika vystudovala obory odborná ruština pro hospodářskou praxi a angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na UP v Olomouci. Během studia absolvovala studijní pobyty v Moskvě a Vídni a pracovní stáž v Londýně. Na Masarykově univerzitě pak navštěvovala kurzy právního minima pro překladatele a tlumočníky se zaměřením na angličtinu a ruštinu. V Orange Tree překládá primárně z angličtiny, ruštiny a ukrajinštiny, pro tyto tři jazyky byla také v roce 2022 jmenována soudní překladatelkou.

Mgr. David Krejčí

Project Manager, Senior Translator
mail david.krejci@orangetree.cz

David vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a navazující magisterský obor překladatelství anglického jazyka na téže fakultě (2020). Také studoval dva semestry na Právnické fakultě MU obor mezinárodněprávní obchodní studia. V Orange Tree původně absolvoval studentskou stáž a nyní zde působí na pozici projektového manažera a seniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Mgr. Jana Tomečková

Senior Translator
mail jana.tomeckova@orangetree.cz

Jana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia angličtina pro mezikulturní komunikaci a francouzština pro mezikulturní komunikaci na UK v Praze (2013) a následně magisterského studia překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na tyto dva jazyky (2018). V rámci studia absolvovala dvousemestrální pobyt na Université Paul Valéry v Montpellier. V Orange Tree překládá a tlumočí z a do angličtiny a francouzštiny.

Michael Fuček

Senior Translator
mail michael.fucek@orangetree.cz

Michael vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně (2018), kde v současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V Orange Tree absolvoval studentskou stáž a nyní překládá z a do anglického jazyka.

Orange Tree BRNO - Anna Benešová

Mgr. Anna Benešová

Senior Translator
mail anna.benesova@orangetree.cz

Anna je absolventkou oboru cizí jazyky v komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština na Filozofické fakultě ZČU v Plzni (2015) a následně magisterského studia v oboru překladatelství francouzského jazyka na Filozofické fakultě MU v Brně (2018). V současné době na téže fakultě studuje magisterský obor překladatelství anglického jazyka. V rámci studií se zúčastnila pobytů na Université d’Artois v Arrasu a Université Rennes 2 v Rennes. Dále absolvovala pracovní stáž v Českém centru Paříž a překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Lucemburku. V Orange Tree působí Anna na pozici projektové manažerky a také překladatelky německého a anglického jazyka.

Orange Tree BRNO - Jana Ježková

Mgr. Jana Ježková

Project Manager, Senior Translator
mail jana.jezkova@orangetree.cz

Jana je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně, kde nejprve získala bakalářský titul v oboru anglického a francouzského jazyka a literatury (2016) a poté titul magistry v oboru překladatelství francouzského jazyka a literatury a mezikulturní komunikace (2019). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (juridikum) pořádané MU v Brně (2020). Během studií se zúčastnila letního jazykového kurzu v Budapešti a absolvovala půlroční studijní pobyt v Bruselu v rámci programu Erasmus+ a čtvrtletní překladatelskou stáž v Evropském parlamentu v Lucemburku. V Orange Tree pracuje na pozici překladatelky anglického a francouzského jazyka a projektové manažerky.

Mgr. Jakub Čumíček

Senior Translator
mail jakub.cumicek@orangetree.cz

Jakub vystudoval obor anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a navazující magisterský obor překladatelství anglického jazyka na téže fakultě (2019). V Orange Tree nejprve absolvoval studentskou stáž a nyní zde působí na pozici seniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Mgr. Vendula Mináriková

Project Manager, Senior Translator
mail vendula.minarikova@orangetree.cz

Vendula je absolventkou dvouoborového bakalářského studia angličtina a španělština pro mezikulturní komunikaci a na UK (2016) a následně magisterského oboru překladatelství: angličtina – čeština a tlumočnictví: španělština – čeština. Během studia na střední škole absolvovala tříměsíční odbornou praxi v Malgrat de Mar (Španělsko) a poté během studia na vysoké škole jednosemestrální pobyt na univerzitě Pontificia Comillas v Madridu. V Orange Tree pracuje jako seniorní překladatelka z a do anglického a španělského jazyka.

 

 

Juniorní překladatelé

Mgr. Tereza Matoušová

Junior Translator
mail tereza.matousova@orangetree.cz

Tereza vystudovala bakalářský obor němčina pro mezikulturní komunikaci (2018) a následně magisterský obor překladatelství: němčina – čeština (2021) v kombinaci se studiem českého jazyka na Filozofické fakultě UK v Praze. Během středoškolských studií strávila rok na německém gymnáziu, na vysoké škole se zúčastnila letní školy překladatelství v Germersheimu a semestrálního pobytu na Vídeňské univerzitě. V Orange Tree působí jako juniorní překladatelka z a do německého jazyka, z anglického jazyka a jako korektorka.

 

Tatiana Vojteková

Junior Translator
mail tatiana.vojtekova@orangetree.cz

Tatiana je absolventkou bakalářského studia na Masarykově univerzitě, obory Anglický jazyk a literatura a Italský jazyk a literatura (2020). V současnosti prohlubuje své studium v navazujícím magisterském oboru Překladatelství anglického jazyka na téže univerzitě. Tatiana je rodilá mluvčí slovenského jazyka, ale překládá také v kombinaci s českým jazykem. V Orange Tree dokončila překladatelskou stáž a nyní působí jako překladatelka angličtiny a italštiny.

Mgr. Alena Bulantová

Junior Translator
mail alena.bulantova@orangetree.cz

Alena vystudovala magisterské obory překladatelství anglického jazyka a počítačová lingvistika na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia absolvovala studijní pobyt v rámci Erasmus+ na Manchester Metropolitan University. V Orange Tree působí jako překladatelka anglického jazyka.

Mgr. Olena Goroshko

Project Manager, Junior Translator
mail olena.goroshko@orangetree.cz

Olena je absolventkou bakalářského oboru filologie (2016) a magisterského oboru slovanské jazyky a literatury (včetně překladatelství) (2018) na Lvovské národní univerzitě I. Franka. Během svého studia absolvovala studijní stáž na letní škole slovanských studií (2014) a také se zúčastnila mezinárodní výměny studentů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2017) a Univerzity Karlovy (2013). Olena je rodilá mluvčí ruského a ukrajinského jazyka. V Orange Tree pracuje na pozici juniorní překladatelky ukrajinského a ruského jazyka a projektové manažerky.

Ivana Šimečková

Junior Translator
mail ivana.simeckova@orangetree.cz

Ivana je absolventkou bakalářského oboru Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu téhož oboru. V Orange Tree dokončila studentskou stáž a nyní působí jako překladatelka anglického jazyka.

Kamila Šínová

Junior Translator
mail kamila.sinova@orangetree.cz

Kamila je absolventkou bakalářského oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studiu překladu a tlumočení tamtéž. Kamila v Orange Tree dokončila překladatelskou stáž a nyní působí jako překladatelka anglického jazyka.