Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Všeobecné obchodní podmínky Orange Tree

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „všeobecné obchodní podmínky“, byly vydány v souladu s § 1751 občanského zákoníku, dále jen „NOZ“ (zákon č. 89/2012 Sb.), a vztahují se na právní vztahy mezi Orange Tree, dále jen „poskytovatel“, a fyzickými nebo právnickými osobami objednávajícími překladatelské nebo tlumočnické služby, dále jen „objednatel“. Pojmem Orange Tree se rozumí společnost Orange Tree, s.r.o. a její spřízněné společnosti, Překlady Orange Tree s.r.o. a Překladatelská kancelář Orange Tree v.o.s., všechny se sídlem Mánesova 917/28, Praha 2 – Vinohrady, 12800, Česká republika, a případně další spřízněné společnosti a jejich právní nástupci.

2. Předmět plnění
Předmětem plnění je poskytování služeb souvisejících s předmětem podnikání poskytovatele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností (dále jen „služby“).

3. Druhy plnění

3.1       Překlad

Druhy překladů:

3.1.1    Obyčejný překlad z českého do cizího jazyka, z cizího do českého jazyka nebo z cizího do cizího jazyka.

3.1.2    Soudně ověřený překlad.

Překlad opatřený doložkou soudního tlumočníka, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, soudním tlumočníkem jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně tištěnou, nikoli elektronickou podobu. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli přiměřeně požadovanou součinnost, zejména mu včas dodat ověřovanou listinu, aby mohl být překlad včas vyhotoven. V případě prodlení objednatele s předložením ověřované listiny se prodlužuje lhůta plnění o dobu tohoto prodlení.

3.1.3    Zapracování změn.

Jestliže objednatel požaduje zapracování změn, účtují se nově přeložené části jako nový překlad a zbývající část dokumentu jako revize. Jestliže mají být změny zapracovány do textu, který nevypracoval poskytovatel, odpovídá poskytovatel výhradně za objednané a jím provedené změny.

3.1.4    Korektura již vyhotoveného překladu.

Pokud si objednatel objedná korekturu pouze části textu, odpovídá poskytovatel výhradně za revidovaný text, jehož korektura je součástí objednávky. Poskytovatel si vyhrazuje právo korekturu podle svého uvážení odmítnout, pokud je text zaslaný objednatelem takové povahy, že by jeho korektura odpovídala časovou náročností novému překladu. V takovém případě poskytovatel objednateli navrhne vyhotovení nového překladu.

3.2       Tlumočení

Druhy tlumočení:

3.2.1    Konsekutivní tlumočení.

Tlumočí se jednotlivé myšlenkové úseky řečníka. Při konsekutivním tlumočení není zapotřebí tlumočnické techniky.

3.2.2    Simultánní tlumočení.

Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník současně s řečníkem. Jeho tlumočený projev je účastníkům přenášen pomocí tlumočnické techniky. Při tomto druhu tlumočení je vždy zapotřebí dvou tlumočníků pro každou jazykovou kombinaci.

Šušotáž

Při simultánním tlumočení šušotáží tlumočník také hovoří současně s mluveným projevem řečníka, ale bez pomoci tlumočnické techniky a přímo do ucha klienta.

3.2.3    Soudní tlumočení.

Konsekutivní nebo simultánní tlumočení poskytované v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, soudním tlumočníkem jmenovaným příslušným krajským soudem.

Pokud se během tlumočnického nasazení střídají různé kategorie tlumočení, účtuje se cena podle nejnáročnější kategorie.

Zvláštní ustanovení platná pro všechny druhy tlumočení:

3.2.4    Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli přiměřeně požadovanou součinnost, zejména kontakt na odpovědnou osobu objednatele, popis události, při které má být tlumočení poskytnuto, podklady pro tlumočníka a případně další potřebné materiály a informace.

3.2.5    Do času na tlumočení se započítává i organizační příprava na místě tlumočení, přestávky a prostoje. Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně přestávek a přerušení. Při překročení 8 hodinové pracovní doby je za každou další započatou hodinu účtován přesčas vycházející ze stanovené denní sazby.

3.2.6    U akcí mimo Prahu je třeba zajistit tlumočníkovi odpovídající ubytování, dopravu a stravu. Dle dohody zajišťuje tyto služby poskytovatel na náklady objednatele, nebo si objednatel zajistí tyto služby pro tlumočníka sám. Výše diet se řídí vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 401/2017 Sb., která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, v platném znění.

3.2.7    Technická zařízení a služby výše neuvedené a požadované zákazníkem zajistí Orange Tree po vzájemné dohodě se zadavatelem. Doprava se účtuje dle skutečně vynaložených nákladů. U akcí mimo Prahu hradí objednatel diety a ubytování pro technika.

3.3       Apostila

3.3.1    Apostila je zvláštní doložka připojená k listinám, která ověřuje podpis a otisk razítka na dokumentech, aby mohly být použity v zemích stanovených mezinárodními smlouvami (např. Úmluvou o zrušení ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 – tzv. Haagskou úmluvou). Doložka v těchto případech nahrazuje superlegalizaci.

3.3.2    Poskytovatel na základě objednávky zajistí pro objednatele apostilu, již vydává Ministerstvo zahraničních věcí nebo Ministerstvo spravedlnosti. V objednávce objednatel uvede cílovou zemi, pro kterou je apostila určena, zda požaduje pořízení notářsky ověřené kopie, nebo zda má být apostila připojena přímo k originální listině, a zda bude chtít listinu též přeložit.

3.3.3    Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli přiměřeně požadovanou součinnost, zejména mu včas dodat listinu určenou k apostilaci, aby mohla být apostila včas zajištěna. V případě prodlení objednatele s předložením listiny určené k apostilaci se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta plnění.

3.3.4    Poskytovatel nepřijímá jakoukoli odpovědnost v případě, že příslušný státní orgán odmítne vydat apostilu na dokument předložený klientem, či za případné prodlení způsobené na straně příslušného státního orgánu.

4. Smlouva, objednávka

4.1     Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladatelských nebo tlumočnických služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.

4.2     Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká okamžikem, kdy poskytovatel písemně potvrdí závaznou objednávku zadanou objednatelem.

4.3     Závaznou objednávkou se rozumí písemné potvrzení všech náležitostí objednávky objednatelem včetně uvedení, že u poskytovatele objednává službu podle specifikací uvedených v objednávce. Náležitosti objednávky:

  • specifikace služby (překlad, korektura, tlumočení či zajištění apostily dle ustanovení čl. 3 těchto podmínek), a případně jazykové kombinace a druhu překladu (obyčejný či soudně ověřený překlad) nebo tlumočení (simultánní, konsekutivní, soudní)
  • dohodnutá cena nebo způsob jejího výpočtu dle údajů poskytovatele,
  • lhůta dodání nebo poskytnutí služby,
  • kontakt na odpovědného zástupce objednatele,
  • fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ.

4.4     Písemná forma je splněna i v případě sdělení zaslaných elektronickou poštou či faxem. Odchylná ujednání v písemné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.5     Sjednané podmínky smluvního vztahu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

5. Lhůty plnění

5.1       Pro poskytovatele i objednatele jsou závazné lhůty stanovené v potvrzené objednávce. Standardní norma pro vyhotovení překladu je nejvýše 10 normostran za pracovní den, přičemž okamžik zadání i odevzdání překladu musí spadat do pracovní doby poskytovatele dle aktuálních údajů uvedených na webových stránkách www.orangetree.cz. Minimální lhůta pro vyhotovení soudního překladu je 24 hodin. Tlumočení je třeba objednat nejméně jeden týden předem.

5.2       Smluvní strany se mohou v objednávce dohodnout na kratší lhůtě s tím, že v takovém případě uhradí objednatel poskytovateli expresní příplatek podle aktuálně platného ceníku poskytovatele uvedeného na webových stránkách www.orangetree.cz, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Expresní příplatek musí být písemně sjednán v potvrzené písemné objednávce.

5.3       Odevzdání sjednaného plnění

5.3.1 Překlady a apostily:

Poskytovatel je povinen předat a objednatel je povinen převzít plnění poskytovatele ve lhůtě a způsobem uvedeným v potvrzené objednávce (nejedná-li se o tlumočení).

Plnění se považuje za řádně předané, pokud bylo ve sjednané lhůtě odesláno způsobem dohodnutým v potvrzené objednávce (e-mailem, poštou, kurýrní službou apod.).

Pokud nebude možné plnění doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným ve smlouvě, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení svého plnění na náklad objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

Místem plnění je u všech plnění vyžadujících fyzické předání dokumentů v tištěné či jiné podobě sídlo poskytovatele či případně některá z poboček poskytovatele dle potvrzené objednávky či dohody s objednatelem. Na stejném místě je rovněž objednatel povinen předat veškeré podklady a jiné materiály nezbytné pro plnění poskytovatele.

5.3.2 Tlumočnické služby:

Objednatel je povinen umožnit a přijmout poskytované tlumočnické služby v termínu a způsobem uvedeným ve smlouvě.

Odmítne-li objednatel bez závažného objektivního důvodu uznaného písemně oběma stranami přijmout řádné plnění tlumočnických služeb, považují se dané služby za poskytnuté, poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

5.4       Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že sjednané lhůty pro plnění poskytovatele začínají běžet v okamžiku uzavření smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem podle článku 4.2 této smlouvy či případně okamžikem předání veškerých podkladů nezbytných pro plnění poskytovatele, podle toho, která z uvedených událostí nastane později.

6. Cena

6.1       Podkladem pro výpočet ceny je platný ceník služeb poskytovatele uvedený na webových stránkách www.orangetree.cz. Ceník služeb poskytovatele je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

6.2       Cena za překlad:

Základem pro výpočet ceny je jedna 1 normostrana (ns), což je 1500 znaků bez mezer ve formátu Word. Počet normostran je vždy zaokrouhlen na 0,5 ns nahoru a nejmenší účtovaný rozsah je 1 ns. Cena za překlad se vždy účtuje podle počtu normostran cílového textu.

6.3       Cena za tlumočení:

Ceny tlumočení se řídí platným ceníkem poskytovatele uvedeným na webových stránkách www.orangetree.cz. Do doby tlumočení se započítává i organizační příprava na místě tlumočení, přestávky a prostoje. Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká poskytovateli i v případě, že objednatel tuto dobu plně nevyužije.

6.4       Cena za zajištění apostily:

Cena za zajištění apostily je stanovena v ceníku poskytovatele uvedeném na webových stránkách www.orangetree.cz.

6.5       Další náklady:

V případě, že objednatel požaduje notářsky ověřenou kopii dokumentů či jiné další služby (např. kurýrní služby, DTP služby apod.), účtuje mu poskytovatel skutečně vynaložené náklady.

7. Platební podmínky

7.1       Cena za poskytnuté plnění je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem se splatností ve lhůtě 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

7.2       Objednatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH, je-li účtována, v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem.

7.3       V případě prodlení s úhradou je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platby uhrazené objednatelem se nejprve započítávají na smluvní pokutu a zůstatek na dlužnou jistinu.

7.4       V případě rozsáhlejších plnění nebo z jiných podstatných důvodů (např. uvedení objednatele v insolvenčním rejstříku apod.) je poskytovatel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou ve lhůtě uvedené na faktuře. V takovém případě začíná lhůta pro poskytnutí plnění běžet dnem uhrazení zálohové faktury objednatelem. Uhrazením se rozumí připsání předmětné částky na účet objednatele.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1       Objednatel je povinen sdělit poskytovateli případné zvláštní požadavky, pokud je tato informace důležitá pro plnění ze strany poskytovatele. Pokud poskytovateli nebudou tyto požadavky sděleny, nebude brán zřetel na pozdější reklamace vzniklé z důvodů s nimi souvisejících.

8.2       Jestliže objednatel požaduje, aby poskytovatel v rámci svého plnění použil konkrétní odborné výrazy nebo jiné zvláštní výrazy, zkratky a podobně, je povinen poskytovatele na tuto skutečnost písemně upozornit a předat mu seznam takové požadované terminologie v příslušném jazyce nebo mu předat jiné podklady či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může poskytovatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednatel neučiní, na pozdější reklamace týkající se odborné terminologie nebude brán zřetel.

8.3       Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorských práv k dílům poskytnutým objednatelem pro účely plnění ze strany poskytovatele.

8.4       Poskytovatel se zavazuje zachovávat přísnou důvěrnost jednání spojených s předmětem plnění a veškerých podkladů a informací, jež mu objednatel poskytne za účelem jeho plnění. Závazek zachování důvěrnosti je případně podrobněji upraven ve vzájemné dohodě o mlčenlivosti.

9. Reklamace vad

9.1       Plnění poskytovatele má vady, pokud nebylo poskytnuto v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou).

9.2       Plnění poskytovatele má dále vady zejména v případech, kdy nebylo provedeno v odpovídající kvalitě z hlediska gramatiky, stylistiky či významu.

9.3       Případnou reklamaci uplatňuje objednatel písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a konkrétní vytýkané vady s tím, že za řádnou reklamaci se nepovažuje pouhé obecné vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytnuté služby. Reklamaci, jež nebude řádně odůvodněna, nelze vyhovět.

9.4       Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit neodkladně, nejpozději do 7 dnů.

Pokud poskytovatel uzná reklamaci objednatele ohledně vad podle odst. 8.2 za důvodnou, zajistí na vlastní náklady v přiměřené lhůtě nepřesahující 30 dnů opravu svého plnění nebo poskytne objednateli přiměřenou slevu, podle volby objednatele.

Jestliže poskytovatel uzná reklamaci a nejedná se o vady uvedené v odst. 8.2 nebo se jedná o vady tlumočení, poskytne objednateli přiměřenou slevu.

9.5       Výše slevy se určí v první řadě dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši slevy, bude určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného nezávislým překladatelem jmenovaným poskytovatelem.

V případě zadání znaleckého posudku jsou poskytovatel i objednatel povinni uhradit zálohu, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů. Jestliže bude znaleckým posudkem potvrzena oprávněnost reklamace, hradí veškeré náklady na vypracování znaleckého posudku poskytovatel. Jestliže podle závěrů znaleckého posudku nebyla reklamace důvodná, hradí veškeré náklady na jeho vypracování objednatel.

9.6       Poskytovatel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou objednateli vadami plnění, avšak s tím, že výše této odpovědnosti je v každém případě omezena na cenu plnění bez DPH.

9.7       Lhůta pro uplatnění reklamace

Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají, pokud byly uplatněny opožděně.

Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad plnění u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 28 kalendářních dnů ode dne převzetí plnění poskytovatele, pokud se jedná o překlad, a do 5 pracovních dní, pokud se jedná o tlumočení. Po uplynutí této lhůty budou nároky objednatele považovány za nároky uplatněné opožděně.

10. Zrušení objednávky, storno podmínky

10.1     Objednatel je oprávněn zrušit objednávku i po uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Objednávka se považuje za zrušenou doručením písemného oznámení o zrušení poskytovateli.

10.2     Po zrušení objednávky ukončí poskytovatel veškeré práce na objednávce a předá objednateli na jeho žádost veškerá plnění vyhotovená do okamžiku zrušení. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za kvalitu odevzdaného plnění a objednatel není oprávněn reklamovat vady plnění.

10.3     Jestliže objednatel zruší objednávku po uzavření smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli veškeré prokazatelně vzniklé související náklady včetně ceny již poskytnutého plnění. Tato náhrada nákladů a cena plnění je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury vystavené poskytovatelem.

10.4     Zvláštní podmínky v případě zrušení objednávky tlumočnických služeb.

Objednatel může zrušit objednávku tlumočnických služeb nebo její část bez povinnosti nahradit náklady vzniklé přípravou tlumočení nejpozději 14 dní před plánovaným zahájením tlumočení. Zruší-li objednávku tlumočnických služeb později, avšak nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením (nepočítaje první den tlumočení) uhradí náklady vzniklé přípravou tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 25 % předpokládané ceny. Zruší-li objednávku tlumočnických služeb nejpozději 24 hodin před odjezdem tlumočníků a techniků na místo tlumočení, uhradí náklady v pevně stanovené výši 50% předpokládané ceny. Zruší-li objednávku tlumočnických služeb později než 24 hodin před odjezdem tlumočníků a techniků na místo tlumočení, uhradí je povinen uhradit náklady v pevně stanovené výši 100 % předpokládané ceny.

10.5     Poskytovatel neodpovídá objednateli za újmu, která mu vznikne neposkytnutím plnění podle uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl zabránit (vyšší moc).

11. Zvláštní ustanovení

11.1     Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se objednatel nekontaktovat s objednávkou služeb v žádném případě přímo překladatele či tlumočníka poskytovatele, jehož kontaktní údaje získal na základě služeb poskytovaných poskytovatelem, ale vždy výhradně poskytovatele.

11.2     Objednatel se dále zavazuje řešit veškeré sporné záležitosti s poskytovatelem, nikoliv s překladatelem/tlumočníkem pověřeným poskytovatelem.

11.3     Pokud se souhlasem poskytovatele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem/tlumočníkem poskytovatele, zavazuje se objednatel neprojednávat s nimi záležitosti týkající se obchodních podmínek poskytovaných služeb či obchodních podmínek překladatele/tlumočníka.

11.4     V případě porušení povinností objednatele vyplývajících z článků 11.1 až 11.3 je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčena povinnost objednatele nahradit poskytovateli vzniklou újmu nad rámec této smluvní pokuty.

11.5     Objednatel je povinen informovat poskytovatele ještě před potvrzením objednávky a případně později neprodleně o vzniku všech okolností, které by mohly nepříznivě ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny plnění podle smluvních podmínek. Objednatel je povinen především informovat poskytovatele o podání insolvenčního návrhu nebo o zahájení nebo hrozícím zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k objednateli, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

11.6     Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivou smlouvou mají přednost ustanovení jednotlivé smlouvy.

V Praze, dne 7.9.2015