Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Orange Tree, s. r. o., se sídlem Mánesova 28, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 27 37 46 70, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109298, zpracovává v souvislosti se svým předmětem podnikání (poskytování překladatelských a tlumočnických služeb) osobní údaje interních a externích překladatelů a klientů, s nimiž spolupracuje (dále jen „Subjekty údajů“) a působí tedy jako správce údajů ve smyslu nařízení GDPR a platných českých právních předpisů (dále jen „Správce údajů“).

Osobní údaje Subjektů údajů jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zpracovávány i sesterskými společnostmi Překlady Orange Tree, s.r.o., IČO 03237869, a Překladatelská agentura Orange Tree v.o.s., IČO: 27923380.

V rámci své podnikatelské činnosti překladatelské kanceláře pracuje společnost Orange Tree s dokumenty důvěrné povahy, jež mohou obsahovat osobní údaje. Takové údaje však nezpracovává, ani není jejich správcem ve smyslu nařízení GDPR a jiných platných právních předpisů.

Druhy osobních údajů, které jsou zpracovávány, účel a doba jejich zpracování, práva Subjektů údajů a kontaktní údaje Správce údajů jsou uvedeny níže.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• datum narození,
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• popř. jiný kontakt: Skype, Viber, WhatsApp aj.
• jazykové znalosti,
• bankovní spojení,
• v případě spolupráce na ŽL, IČO, popř. DIČ

2. Účel zpracování osobních údajů:
Vedení agendy v souvislosti s poskytováním služeb Správcem údajů Subjektu údajů nebo případně Subjektem údajů Správci údajů v rozsahu nezbytném pro účely uvedené spolupráce, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

3. Právní důvod zpracování osobních údajů:
Správce údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá v uzavření a realizaci smluvního vztahu se Subjekty údajů. V případě, že by měl Správce údajů v úmyslu zpracovávat uvedené údaje pro jiné účely (např. přímý marketing), vyžádá si souhlas Subjektů údajů.

4. Doba zpracování osobních údajů:
Údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce Subjektu údajů se Správcem údajů.

5. Práva Subjektu údajů:
V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů je Subjekt údajů oprávněn
– pokud by byly osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů, vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po Správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
– požadovat po Správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u Správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po Správci údajů výmaz těchto osobních údajů; v takovém případě však bere Subjekt údajů na vědomí, že tím může být dotčena jeho další spolupráce se Správcem údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce údajů:

Orange Tree, s. r. o.
Identifikační číslo společnosti: 27 37 46 70
Adresa: Mánesova 28, Praha 2, 120 00
Telefon: 739 623 904

Kontaktní údaje osoby odpovědné za záležitosti ochrany údajů:

Markéta Štulíková
Adresa: Mánesova 28, Praha 2, 120 00
Telefon: 739 623 904
E-mail: marketa.stulikova@orangetree.cz

V Praze dne 30.5.2018