Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony

Každý cizinec, který přijde do České republiky a rozhodne se zde žít, koupit dům, uzavřít manželství či pracovní poměr, narazí zřejmě na řadu komplikací souvisejících s českou byrokracií. Rádi bychom vám poskytli několik užitečných informací týkajících se soudně ověřených překladů a ověření kopie listiny a vyššího ověření (tzv. apostilace a superlegalizace).

Co je soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad (nebo také „překlad s razítkem“, „oficiální překlad“, „úřední překlad“) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, kterým je buď originální doklad, nebo jeho ověřená kopie. Každý přeložený dokument je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem soudního tlumočníka jmenovaného krajským soudem. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je napsána v cílovém jazyce překladu, proto lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Ověření kopií listin

Jak již bylo zmíněno, soudně ověřený překlad se pevně spojuje s listinou ve výchozím jazyce. Touto listinou je buď originál, či ověřená kopie originálu. Tato ověřená kopie má poté stejnou váhu jako originál. Ověřené kopie originálů vám zhotoví v České republice dva druhy subjektů. První skupinu tvoří krajské a obecní úřady, druhou notáři.

Krajské a obecní úřady však mohou ověřovat pouze kopie dokumentů, které jsou psány v českém nebo slovenském jazyce. Správní poplatek na krajských a obecních úřadech za ověření kopie každé stránky originálního dokumentu činí cca 36 – 37 Kč. Ověřené kopie originálů pro klienty zařizujeme u notářů, pokud si to klient nechce nebo nemůže vyřídit sám.

Notář může ověřit i kopii cizojazyčného dokumentu. Notář může odmítnout provedení ověření kopie dokumentu, pokud jazyk dokumentu neovládá a neví, co je obsahem listiny. Neplatí to však, jestliže je před ověřujícím opis dokumentu pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení. Notář neodpovídá za obsah listiny.

Ceny ověření kopií dokumentů psaných v českém nebo slovenském jazyce u notářů mohou být nepatrně vyšší než na zmiňovaných úřadech. Cena za stránku ověřené kopie cizojazyčného dokumentu je v některých notářských kancelářích vyšší než za stránku dokumentu českého či
slovenského, v jiných se cena neliší.

Ověření kopie originálu se na obecních/krajských úřadech i v notářských kancelářích vyhotovuje na počkání.

Ověření kopie nebude provedeno v následujících případech:

  • Jedná‐li se o dokument, jehož jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, šek, směnka atd.
  • Je‐li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka.
  • Jsou‐li v originálním dokumentu změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Vyšší ověření

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, vyšší ověření požaduje. Někdy není třeba listinu vůbec opatřovat vyšším ověřením. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi ČR a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od vyššího ověření.

Apostilace (tj. připojení ověřovací doložky, tzv. apostily)

Apostilace je ověření veřejné listiny pro účely použití v zahraničí neboli tzv. vyšší ověření. Apostilou potvrzuje orgán státu (v ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR), kde byla listina vydána, její pravost. Proces získání tohoto ověření je jednodušší než v případě
superlegalizace. Apostilu lze ovšem uplatnit pouze při styku mezi státy, které jsou smluvními státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. Tato úmluva odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. Odpadá tedy ověřování listiny zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

Stejně jako v případě superlegalizace zde platí, že vyšší ověření (zde apostila) se připojí k listině až poté, co je listina ověřena orgánem státní správy, jež je nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. vysvědčení vydané školou, je opatřeno razítkem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR). Až poté je listina ověřena apostilou.

K ověřování je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), popř. plnou moc.

Haagská úmluva se však nevztahuje na ověřování překladů těchto listin do cizího jazyka. Proto se těm, kteří žádají o ověření listiny apostilou, doporučuje, aby si pořídili její překlad ve státě, kde budou listinu předkládat (používat). Pokud budou trvat na tom, aby např. z finančních důvodů provedl překlad soudní tlumočník v ČR, je vhodné zadat mu listinu k překladu až po jejím ověření apostilou (aby byla přeložena i apostila).