Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Orange Tree - Martin Štulík

Mgr. Martin Štulík

Spolumajitel a CEO společnosti
phone 604 242 309
mail martin.stulik@orangetree.cz

Martin je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999). Je externím překladatelem Soudního dvora EU (od roku 2003) a Evropské investiční banky (od roku 2017). Dlouhodobě se zaměřuje na překlady smluv, korporátních dokumentů a podkladů pro soudní a rozhodčí řízení. Martin je autorem překladu českého zákoníku práce pro účely komentovaného vydání v angličtině. Vzhledem ke svému bilingvnímu původu je v Orange Tree hlavním garantem překladů do angličtiny. Dohlíží na anglickou terminologii a školení nových překladatelů. Překládá rovněž ze španělského jazyka. Hovoří anglicky a španělsky.

Orange Tree - Alžběta Soperová

Mgr. Alžběta Soperová

Spolumajitelka a jednatelka společnosti, vedoucí sekce soudně ověřených překladů
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka. Hovoří anglicky a francouzsky.

Orange Tree - Markéta Štulíková

Mgr. Markéta Štulíková

Finance & HR Director, jednatelka společnosti
phone 739 623 904, 224 815 890
mail marketa.stulikova@orangetree.cz

Markéta je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk a historie (2004). Má dlouholetou praxi v oblasti metodiky výuky angličtiny a jazykových školení a vzdělávání. V Orange Tree zajišťuje Markéta finanční a personální agendu. Věnuje se rozvoji a vzdělávání interních překladatelů. Nedílnou součástí její práce je i prezentace Orange Tree na sociálních sítích. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Ale nejdůležitější jsou naši lidé

PRAHA   BRNO   PLZEŇ

Pobočka Praha

Orange Tree - Lucie Fajkusová

Lucie Fajkusová

Front Office Manager, Key Accounts
phone 739 630 461, 224 815 856
mail lucie.fajkusova@orangetree.cz

Lucie vystudovala Fakultu humanitních studií UK, obor Studium humanitní vzdělanosti (2015). V současnosti dokončuje na stejné fakultě magisterské studium Obecné antropologie. V roce 2017 absolvovala studijní pobyt na Universidad Complutense de Madrid. V Orange Tree zajišťuje Lucie jednání s klíčovými klienty a organizaci práce kanceláří a vztahy s klienty. Podílí se také na provozu pražské kanceláře. Hovoří anglicky a španělsky.


Katarína Čamborová

Office & Account Manager, Apostily
phone 734 447 000, 224 815 856
mail office@orangetree.cz

Katarína studovala na VOŠ v Praze obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Po studiu se odstěhovala do Anglie, kde byla provozní kavárny. V Orange Tree řídí Katarína provoz pražské kanceláře, tedy jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikaci s projektovými manažery, předávání hotových projektů a jejich závěrečné vyúčtování. Zajišťuje také pro klienty apostilaci. Hovoří anglicky a maďarsky.


Orange Tree - Tereza Dvořáková

Mgr. Tereza Čapková

Back Office Manager, vedoucí sekce ruských překladů
phone 605 061 741, 224 815 890
mail tereza.capkova@orangetree.cz

Tereza vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor bezpečnostní studia (2015) a obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na ruský jazyk (2017) a kurz právnické a ekonomické angličtiny (2015). Během studia získala certifikáty CAE (Cambridge English Advanced), TORFL (The Test of Russian as a Foreign Language) a CIES (Certificate of International and European Studies). V Orange Tree pracuje Tereza jako vedoucí překladatelské části společnosti (back office) a jako seniorní překladatelka vede také ruskojazyčnou sekci. Kromě angličtiny a ruštiny překládá také z a do italštiny.

Orange Tree - Linda Luhanová

Mgr. Linda Luhanová

Senior Translator
phone 777 599 262, 224 815 856
mail linda.luhanova@orangetree.cz

Linda absolvovala dvojjazyčné česko-španělské studium na Instituto Bilingüe v Praze (1998) a je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (2005). Dva roky studovala na 2. lékařské fakultě UK. V roce 2001 získala certifikát CPE (Cambridge English: Proficiency). Po ukončení vysokoškolského studia pracovala tři roky jako notářský koncipient. Dlouhodobě se věnuje překladům zejména právních, účetních a lékařských textů do angličtiny. Do češtiny překládá i ze španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny. Díky bohatým jazykovým schopnostem zajišťuje v Orange Tree kromě překladů také revize textů z jiných jazyků.


Orange Tree - Veronika Dudková

Mgr. Veronika Dudková

Project Manager, Senior Translator
phone 739 034 651, 224 815 856
mail veronika.dudkova@orangetree.cz

Veronika vystudovala germanistiku a nordistiku na Filozofické fakultě UK v Praze (1995). Absolvovala studijní pobyty v německém Pasově a norském Oslo. Dlouhodobě se věnuje překladu beletristických, literárněhistorických a historických textů především z němčiny, ale i z norštiny a staroislandštiny. Je členkou Obce překladatelů, několik let působila v jejím výboru i v několika porotách překladatelských soutěžích. Veronika má bohaté zkušenosti s redigováním textů. V Orange Tree pracuje jako projektová manažerka a překládá z a do němčiny.

Orange Tree - Victoria Renzhina

Ing. Viktorie Renžina

Project Manager, Junior Translator
phone 776 356 296
mail viktorie.renzina@orangetree.cz

Viktorie vystudovala magisterský obor Podnikání a právo na VŠE v Praze (2019). Je držitelkou certifikátu FCE (First Certificate in English) a BEC Higher (Business English Cambridge). V Orange Tree se jako rodilá mluvčí zaměřuje na překlady z a do ruského jazyka a dalších jazyků, které používají azbuku. Překládá rovněž z angličtiny a španělštiny, učí se čínsky. Jako manažerka projektů má Viktorie na starosti jazyky zemí jižní a východní Evropy a spravuje také evidenční systém zakázek.


Orange Tree - Kateřina Michálková

Mgr. Kateřina Michálková

Senior Translator, Project Manager
phone 739 630 460, 224 815 856
mail katerina.michalkova@orangetree.cz

Kateřina je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy (2015, Fakulta sociálních věd) a dvouobor Turkologie – Tlumočnictví: čeština-angličtina (2019, Filozofická fakulta). Během studia absolvovala jednosemestrální výměnné  pobyty na Marmarské univerzitě v Istanbulu a na univerzitě Bilkent v Ankaře. V roce 2018 absolvovala čtyřměsíční stáž v překladatelském oddělení Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem. V Orange Tree pracuje Kateřina na pozici seniorní překladatelky a zaměřuje se na překlad z a do angličtiny. Překládá také z němčiny a turečtiny. Kateřina má rovněž na starosti řízení projektů v anglickém jazyce.

Orange Tree - Jana Tomečková

Mgr. Jana Tomečková

Senior Translator
phone 224 815 856
mail jana.tomeckova@orangetree.cz

Jana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia Angličtina pro mezikulturní komunikaci a Francouzština pro mezikulturní komunikaci na UK v Praze (2013) a následně magisterského studia překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na tyto dva jazyky (2018). V rámci studia absolvovala dvousemestrální pobyt na Université Paul Valéry v Montpellier. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice, v Orange Tree se jako Senior Translator věnuje překladům z a do angličtiny a francouzštiny.


Orange Tree - Eva Doležalová

Mgr. Eva Horky

Junior Translator, Project Manager
phone 224 815 856
mail eva.dolezalova@orangetree.cz

Eva je absolventkou dvouoborového bakalářského studia Francouzština pro mezikulturní komunikaci a Turkologie na Univerzitě Karlově (2015) a následně magisterského oboru Překlad, redakce a mezijazyková komunikace (angličtina, francouzština, čeština) na pařížském institutu INALCO (2017). V rámci studia absolvovala čtyřměsíční překladatelskou stáž na Velvyslanectví České republiky v Paříži, dva roky také studovala na Právnické fakultě UK. V Orange Tree pracuje jako projektová manažerka a překladatelka pro francouzský a anglický jazyk.

Orange Tree - Barbora Beránková

Mgr. Barbora Beránková

Junior Translator
phone 224 815 856
mail barbora.berankova@orangetree.cz

Barbora vystudovala právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze, kde se zaměřila na právnickou angličtinu. Je držitelkou certifikátu Cambridge CPE. V Orange Tree pracuje na pozici juniorní překladatelky a překládá z a do angličtiny.


Orange Tree - Marie Čubová

Marie Čubová

Fakturantka
phone 224 815 856
mail marie.cubova@orangetree.cz

Marie vystudovala bakalářský obor Podniková ekonomika na VŠB-TU Ostrava (2016). V současné době je studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského oboru Management na VŠE v Praze. Po dobu jednoho semestru absolvovala praxi na finančním oddělení ve společnosti PVZP. V Orange Tree pracuje jako fakturantka, a kromě toho má částečně na starosti také personalistiku. Hovoří anglicky.

Orange Tree - Aneta Sentivanyová

Aneta Sentivanyová

Front Office Manager, t.č. na mateřské dovolené
phone 224 815 856
mail aneta.sentivanyová@orangetree.cz

Aneta úspěšně ukončila studium na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí, obor obalový a grafický design (2013). Je rovněž instruktorkou fitness a kondičního posilování. V Orange Tree zajišťuje Aneta každodenní provoz společnosti a je hlavní kontaktní osobou pro klienty a externí překladatele. Zajišťuje celý proces realizace překladů, včetně jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikace s interními i externími překladateli a závěrečného vyúčtování. Hovoří anglicky.


Pobočka BRNO

Orange Tree BRNO - Jan Adámek

Jan Adámek

Branch Manager
phone 776 173 625, 542 214 351
mail jan.adamek@orangetree.cz

Jan působil od roku 1995 jako freelance překladatel právních textů do anglického jazyka a z angličtiny do češtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů. Má rovněž bohaté zkušenosti s odbornými překlady a dlouhodobě spolupracuje také s akademickým sektorem, zejména s Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2013 zakládal brněnskou pobočku Orange Tree. Jako vedoucí pobočky zajišťuje komunikaci s klienty a rovněž řídí každodenní provoz. Překládá rovněž z ruského jazyka. Hovoří anglicky, německy a rusky.


Orange Tree BRNO - Anna Augustová

Anna Augustová

Office Manager
phone 734 440 288, 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Anna vystudovala Obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Při studiu absolvovala krátký studijní pobyt v Anglii a také v roce 2010 získala Certifikát LCCI (English for Business). V Orange Tree pracuje na pozici Office Manager. Zajišťuje příjem objednávek, komunikaci s klienty a administrativu na pobočce. Hovoří anglicky.


Orange Tree BRNO - Barbora Hermanová

Mgr. Barbora Vodičková

Senior Translator, vedoucí sekce anglických překladů
phone 731 927 938, 542 214 351
mail barbora.vodickova@orangetree.cz

Barbora vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě MU (2010) a obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě UK (2015). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze. V roce 2019 byla zapsána Krajským soudem v Brně na seznam soudních znalců a tlumočníků. Zaměřuje se na překlad dokumentů pro soudní řízení, texty související s ochranou lidských práv a marketingové texty. Kromě angličtiny překládá také z němčiny a simultánně tlumočí. Zajímá se rovněž o problematiku překladatelských nástrojů včetně CAT programů a vývoje strojového překladu. Podílí se na výběru a školení nových překladatelů.

Orange Tree BRNO - Viktor Dvořák

Viktor Dvořák

Senior Translator
phone 604 279 594, 542 214 351
mail viktor.dvorak@orangetree.cz

Viktor vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU v Brně (2013) a později absolvoval kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě MU (2017). Ve své praxi v Orange Tree se věnuje především překladu smluvních, procesních, prezentačních a institucionálních dokumentů z češtiny do angličtiny s důrazem na stylistickou obratnost a dobrou srozumitelnost pro rodilé mluvčí. Do češtiny kromě právních textů překládá zejména texty publicistického a naučného charakteru. Ve své činnosti vždy klade důraz na kvalitní převod významu zdrojového textu (spíše než jeho formy) a dobrou práci s idiomy a reáliemi. Kromě klasického překladu se také věnuje titulkování.


Orange Tree – Veronika Cenková

Mgr. Veronika Cenková

Project Manager, Senior Translator
phone 739 630 460, 542 214 351
mail veronika.cenkova@orangetree.cz

Veronika vystudovala obory Odborná ruština pro hospodářskou praxi (2013) a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (2015) na UP v Olomouci. Během studia absolvovala  pobyty v Moskvě a Vídni a pracovní stáž v Londýně. Na Právnické fakultě MU pak navštěvovala kurz právního minima pro překladatele a tlumočníky. Od roku 2013 pracovala jako překladatelka na volné noze. V brněnské pobočce Orange Tree působí jako manažerka projektů v anglickém jazyce a seniorní překladatelka. Překládá mezi češtinou, angličtinou a ruštinou.

Orange Tree – Jakub Čumíček

Mgr. Jakub Čumíček

Senior Translator
phone 542 214 351
mail jakub.cumicek@orangetree.cz

Jakub vystudoval obor Anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU v Brně a navazující magisterský obor Překladatelství anglického jazyka na téže fakultě (2019). U Orange Tree původně absolvoval studentskou stáž a nyní zde působí na pozici seniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Orange Tree BRNO - Anna Benešová

Mgr. Anna Benešová

Junior Translator
phone 542 214 351
mail anna.benesova@orangetree.cz

Anna je absolventkou oboru Cizí jazyky v komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština na Filozofické fakultě ZČU (2015) a následně magisterského studia v oboru Překladatelství francouzského jazyka na Filozofické fakultě MU (2018). V současné době na téže fakultě studuje magisterský obor Překladatelství anglického jazyka. V rámci studií se zúčastnila pobytů na Université d’Artois v Arrasu a Université Rennes 2 v Rennes. Dále absolvovala pracovní stáž v Českém centru Paříž a překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Lucemburku.

Orange Tree BRNO - Lucia Tupá

Mgr. Lucia Tupá

Junior Translator
phone 542 214 351
mail lucia.tupa@orangetree.cz

Lucia vystudovala dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a mezinárodních vztahů na MU v Brně (2016) a dvouoborové bakalářské studium žurnalistiky a sociologie (2017) na téže univerzitě. Je rovněž absolventkou magisterského oboru Překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě MU (2019). V Orange Tree pracuje Lucia na pozici překladatelky pro anglický jazyk a slovenštinu.


Orange Tree BRNO - Jana Ježková

Mgr. Jana Ježková

Project Manager, Junior Translator
phone 542 214 351
mail jana.jezkova@orangetree.cz

Jana je absolventkou Filozofické fakulty MU v Brně, kde nejprve získala bakalářský titul z anglického a francouzského jazyka a literatury (2016) a poté titul magistry z překladatelství francouzského jazyka a literatury a mezikulturní komunikace (2019). Během studií absolvovala letní jazykový kurz v Budapešti, půlroční studijní pobyt v Bruselu v rámci programu Erasmus+ a čtvrtletní překladatelskou stáž v Evropském parlamentu v Lucemburku. V Orange Tree pracuje na pozici překladatelky anglického a francouzského jazyka a projektové manažerky.

Orange Tree – Zuzana Strachová

Zuzana Strachová

Marketing
phone 775 171 997, 542 214 351
mail zuzana.strachova@orangetree.cz

Zuzana je absolventkou brněnského gymnázia se zaměřením na výuku jazyků, kde se věnovala angličtině a španělštině. Od dětství navštěvuje jazykové kurzy a své znalosti angličtiny si prohloubila i jako au pair v USA. V současné době studuje Systémové inženýrství a informatiku na VUT v Brně. V Orange Tree se Zuzana specializuje na marketing.


Orange Tree BRNO - Hana Šlesingerová

Mgr. Hana Šlesingerová

Junior Translator
phone 542 214 351
mail hana.slesingerova@orangetree.cz

Hana vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor anglický jazyk a literatura (2012). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze a Komorou soudních tlumočníků (2009) se zaměřením na anglický jazyk. Během studií absolvovala také pobyt na University of Glasgow ve Skotsku (2008). V Orange Tree se specializuje zejména na překlad podkladů pro soudně ověřené překlady z a do angličtiny.


Pobočka PLZEŇ

Orange Tree PLZEŇ - Lucie Melicharová

Mgr. Lucie Melicharová

Branch Manager, Senior Translator
phone 737 853 480, 377 226 660
mail lucie.melicharova@orangetree.cz

Lucie je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, obor překladatelství a tlumočnictví (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze a Komorou soudních tlumočníků se zaměřením na angličtinu (2012) a na němčinu (2015) a dále překladatelskou stáž u Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. V roce 2017 byla zapsána Krajským soudem v Plzni na seznam soudních znalců a tlumočníků. V Orange Tree pracuje Lucie na pozici seniorní překladatelky anglického a německého jazyka. Její specializací jsou překlady právních textů a zabývá se rovněž uměleckým překladem. Lucie založila a řídí pobočku Orange Tree v Plzni. Hovoří anglicky a německy.


Eliška Svejkovská

Office Manager, Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail plzen@orangetree.cz

Eliška vystudovala Všeobecné gymnázium v Mariánských Lázních. Několik let se profesně pohybovala v právní sféře s orientací na vymáhání pohledávek. Nejprve pracovala na exekutorském úřadě v Chebu jako referentka dražebního oddělení, následně pak na exekutorském úřadě v Plzni jako právní asistentka. Je také dobrovolnou dárkyní krve a držitelkou stříbrné plakety Dr. Jánského. V Orange Tree pracuje na pozici Office Manager, Junior Translator. Hovoří anglicky a rozumí německy.


Orange Tree PLZEŇ - Eva Lukešová

Mgr. Eva Lukešová

Senior Translator, vedoucí sekce německých překladů
phone 732 189 777, 377 226 660
mail eva.lukesova@orangetree.cz

Eva je absolventkou Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor anglický a německý jazyk (2003). Po studiu strávila rok jako au-pair v Londýně, kde získala při dalším studiu certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English) a certifikát z obchodní angličtiny (English for Business/Commerce). Později pracovala v soukromé obchodní společnosti jako překladatelka, tlumočnice angličtiny a němčiny a asistentka jednatele. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk (2016). V Orange Tree působí Eva na pozici seniorní překladatelky němčiny a angličtiny a řídí německou jazykovou sekci.

Orange Tree - Klára Kučerová

Klára Kučerová

Senior Translator
phone 224 815 856
mail klara.kucerova@orangetree.cz

Klára je absolventkou bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční praxi na ZČU v Plzni (2014). Nyní studuje posledním rokem v navazujícím magisterském studiu dvouoobor Překladatelství: čeština-angličtina a Tlumočnictví: čeština-němčina. Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na německý jazyk. Během studia absolvovala Klára jeden semestr na Vysoké škole v Zittau, letní školu překladu a tlumočení v Germersheimu a také praxi na recepci a v účetním oddělení v nemocnici ve Wörthu. V Orange Tree se věnuje překladům z a do němčiny a překládá také z angličtiny.

Orange Tree PLZEŇ - Marina Wagnerová

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail marina.wagnerova@orangetree.cz

Marina absolvovala magisterské studium českého a německého jazyka na ZČU v Plzni a doktorské studium germanistiky na UP v Olomouci, během něhož strávila jeden rok na studijní stáži na Univerzitě v Řezně. Ve své doktorské práci se věnovala syntakticko-sémantické charakteristice německého trestního zákoníku. Zájem o jazyková specifika německy psaných právních textů ji pak provázel i během jejího dvacetiletého působení na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, a to jak ve výuce na univerzitách v České republice i v zahraničí (Slovensko, Bavorsko), tak v její publikační činnosti. V Orange Tree Marina překládá texty z a do německého jazyka, v menším rozsahu z a do slovenštiny.