Praha phone 734 447 000Brno phone 604 279 594Plzeň phone 732 189 777

Orange Tree - Martin Štulík

Mgr. Martin Štulík

Spolumajitel a CEO společnosti
phone 604 242 309
mail martin.stulik@orangetree.cz

Martin je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1999). Je externím překladatelem Soudního dvora EU (od roku 2003) a Evropské investiční banky (od roku 2017). Dlouhodobě se zaměřuje na překlady smluv, korporátních dokumentů a podkladů pro soudní a rozhodčí řízení. Martin je autorem překladu českého zákoníku práce pro účely komentovaného vydání v angličtině. Vzhledem ke svému bilingvnímu původu je v Orange Tree hlavním garantem překladů do angličtiny. Dohlíží na anglickou terminologii a školení nových překladatelů. Překládá rovněž ze španělského jazyka. Hovoří anglicky a španělsky.

Orange Tree - Alžběta Soperová

Mgr. Alžběta Soperová

Spolumajitelka a jednatelka společnosti, vedoucí sekce soudně ověřených překladů
phone 777 287 761
mail alzbeta.soperova@orangetree.cz

Alžběta je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (1999). Po úspěšném složení státní tlumočnické a překladatelské zkoušky byla v roce 2008 zapsána Městským soudem v Praze do seznamu soudních znalců a tlumočníků pro anglický jazyk. Zaměřuje se zejména na překlady dokumentů v oblasti soudních a rozhodčích řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s překlady zahraničních korporátních dokumentů do českého jazyka. Alžběta se jako odborná korektorka podílela na překladu nového českého občanského zákoníku do angličtiny. V Orange Tree je garantem soudně ověřených překladů. Překládá rovněž z francouzského jazyka. Hovoří anglicky a francouzsky.

Orange Tree - Markéta Štulíková

Mgr. Markéta Štulíková

Finance & HR Director, jednatelka společnosti
phone 739 623 904, 224 815 890
mail marketa.stulikova@orangetree.cz

Markéta je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor anglický jazyk a historie (2004). Má dlouholetou praxi v oblasti metodiky výuky angličtiny a jazykových školení a vzdělávání. V Orange Tree zajišťuje Markéta finanční a personální agendu. Věnuje se rozvoji a vzdělávání interních překladatelů. Nedílnou součástí její práce je i prezentace Orange Tree na sociálních sítích. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Ale nejdůležitější jsou naši lidé

PRAHA   BRNO   PLZEŇ

Pobočka Praha

Orange Tree - Lucie Fajkusová

Lucie Fajkusová

Front Office Manager, Key Accounts
phone 739 630 461, 224 815 856
mail lucie.fajkusova@orangetree.cz

Lucie vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Studium humanitní vzdělanosti (2015). V současnosti dokončuje na stejné fakultě magisterské studium Obecné antropologie. V roce 2017 absolvovala studijní pobyt na Universidad Complutense de Madrid. V Orange Tree zajišťuje Lucie jednání s klíčovými klienty a organizaci práce kanceláří a vztahy s klienty. Podílí se také na provozu pražské kanceláře. Hovoří anglicky a španělsky.


Katarína Čamborová

Office & Account Manager, Apostily
phone 734 447 000, 224 815 856
mail office@orangetree.cz

Katarína studovala na VOŠ v Praze obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Po studiu se odstěhovala do Anglie, kde byla provozní kavárny. V Orange Tree řídí Katarína provoz pražské kanceláře, tedy jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikaci s projektovými manažery, předávání hotových projektů a jejich závěrečné vyúčtování. Zajišťuje také pro klienty apostilaci. Hovoří anglicky a maďarsky.


Orange Tree - Tereza Dvořáková

Mgr. Tereza Čapková

Back Office Manager, vedoucí sekce ruských překladů
phone 605 061 741, 224 815 890
mail tereza.capkova@orangetree.cz

Tereza je absolventkou Fakulty sociálních věd UK v Praze, obor bezpečnostní studia (2015) a oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2013). Během studia získala certifikáty CAE (Cambridge English Advanced), TORFL (The Test of Russian as a Foreign Language) a CIES (Certificate of International and European Studies). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze se zaměřením na ruský jazyk (2017) a kurz právnické a ekonomické angličtiny pořádaný společností Belisha Beacon. V Orange Tree pracuje Tereza jako vedoucí překladatelské části společnosti (back office) a jako seniorní překladatelka vede také ruskojazyčnou sekci.

Orange Tree - Linda Luhanová

Mgr. Linda Luhanová

Senior Translator
phone 777 599 262, 224 815 856
mail linda.luhanova@orangetree.cz

Linda absolvovala dvojjazyčné česko-španělské studium na Instituto Bilingüe v Praze (1998) a je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (2005). Dva roky studovala na 2. lékařské fakultě UK. V roce 2001 získala certifikát CPE (Cambridge English: Proficiency). Po ukončení vysokoškolského studia pracovala tři roky jako notářský koncipient. Dlouhodobě se věnuje překladům zejména právních, účetních a lékařských textů do angličtiny. Do češtiny překládá i ze španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny. Díky bohatým jazykovým schopnostem zajišťuje v Orange Tree kromě překladů také revize textů z jiných jazyků.


Orange Tree - Veronika Dudková

Mgr. Veronika Dudková

Project Manager, Senior Translator
phone 739 034 651, 224 815 856
mail veronika.dudkova@orangetree.cz

Veronika vystudovala germanistiku a nordistiku na FF UK v Praze (1995). Absolvovala studijní pobyty v německém Pasově a norském Oslo. Dlouhodobě se věnuje překladu beletristických, literárněhistorických a historických textů především z němčiny, ale i z norštiny a staroislandštiny. Je členkou Obce překladatelů, několik let působila v jejím výboru i v několika porotách překladatelských soutěžích. Veronika má bohaté zkušenosti s redigováním textů. V Orange Tree pracuje jako projektová manažerka překladů a překládá z němčiny a do němčiny.

Orange Tree - Victoria Renzhina

Victoria Renzhina

Project Manager, Junior Translator
phone 776 356 296
mail viktorie.renzina@orangetree.cz

Victoria je absolventkou bakalářského oboru Podnikání a právo na VŠE v Praze (2014). V současnosti je studentkou navazujícího magisterského studia v oboru Podnikání a právo. Je držitelkou certifikátu FCE (First Certificate in English). V Orange Tree pracuje Victoria jako manažerka projektů a překladatelka pro ruštinu a další jazyky, které používají azbuku.


Orange Tree - Kateřina Michálková

Mgr. Kateřina Michálková

Senior Translator, Project Manager
phone 739 630 460, 224 815 856
mail katerina.michalkova@orangetree.cz

Kateřina vystudovala magisterský obor Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze (2015). Nyní na téže univerzitě studuje v posledním ročníku navazujícího magisterského studia v dvouoborové kombinaci Tlumočnictví: čeština – angličtina – Turkologie. Během studia absolvovala jednosemestrální pobyty na Marmarské univerzitě v Istanbulu a univerzitě Bilkent v Ankaře. V roce 2018 absolvovala čtyřměsíční stáž v překladatelském oddělení Evropské centrální banky ve Frankfurtu n. Mohanem. V Orange Tree pracuje Kateřina na pozici seniorní překladatelky a zaměřuje se na překlad z a do angličtiny. Překládá také z němčiny a turečtiny. Kateřina má rovněž na starosti řízení některých projektů.

Orange Tree - Jana Tomečková

Mgr. Jana Tomečková

Senior Translator
phone 224 815 856
mail jana.tomeckova@orangetree.cz

Jana je absolventkou dvouoborového bakalářského studia Angličtina pro mezikulturní komunikaci a Francouzština pro mezikulturní komunikaci na UK (2013) a následně magisterského studia překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na tyto dva jazyky (2018). V rámci studia absolvovala dvousemestrální pobyt na Université Paul Valéry v Montpellier. Pracuje jako překladatelka a tlumočnice, v Orange Tree se jako Senior Translator věnuje překladům z a do angličtiny a francouzštiny.


Orange Tree - Eva Doležalová

Mgr. Eva Doležalová

Junior Translator, Project Manager
phone 224 815 856
mail eva.dolezalova@orangetree.cz

Eva je absolventkou dvouoborového bakalářského studia Francouzština pro mezikulturní komunikaci a Turkologie na Univerzitě Karlově (2015) a následně magisterského oboru Překlad, redakce a mezijazyková komunikace (angličtina, francouzština, čeština) na pařížském institutu INALCO (2017). V rámci studia absolvovala čtyřměsíční překladatelskou stáž na Velvyslanectví České republiky v Paříži, dva roky také studovala na Právnické fakultě UK. V Orange Tree pracuje jako překladatelka francouzského a anglického jazyka a zároveň řídí některé projekty.

Orange Tree - Barbora Beránková

Mgr. Barbora Beránková

Junior Translator
phone 224 815 856
mail barbora.berankova@orangetree.cz

Barbora vystudovala právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze, kde se zaměřila na právnickou angličtinu. Je držitelkou certifikátu Cambridge CPE. V Orange Tree pracuje na pozici juniorní překladatelky a překládá z a do angličtiny.


Orange Tree - Marie Čubová

Marie Čubová

Fakturantka
phone 224 815 856
mail marie.cubova@orangetree.cz

Marie vystudovala bakalářský obor Podniková ekonomika na VŠB-TU Ostrava (2016). V současné době je studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského oboru Management na VŠE v Praze. Po dobu jednoho semestru absolvovala praxi na finančním oddělení ve společnosti PVZP. V Orange Tree pracuje jako fakturantka, a kromě toho má částečně na starosti také personalistiku. Hovoří anglicky.

Orange Tree - Aneta Sentivanyová

Aneta Sentivanyová

Front Office Manager, t.č. na mateřské dovolené
phone 224 815 856
mail aneta.sentivanyová@orangetree.cz

Aneta úspěšně ukončila studium na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí, obor obalový a grafický design (2013). Je rovněž instruktorkou fitness a kondičního posilování. V Orange Tree zajišťuje Aneta každodenní provoz společnosti a je hlavní kontaktní osobou pro klienty a externí překladatele. Zajišťuje celý proces realizace překladů, včetně jednání s klienty, kalkulace nákladů, komunikace s interními i externími překladateli a závěrečného vyúčtování. Hovoří anglicky.


Pobočka BRNO

Orange Tree BRNO - Jan Adámek

Jan Adámek

Branch Manager
phone 776 173 625, 542 214 351
mail jan.adamek@orangetree.cz

Jan působil od roku 1995 jako freelance překladatel právních textů do anglického jazyka a z angličtiny do češtiny. Specializuje se zejména na překlady smluv a korporátních dokumentů. Má rovněž bohaté zkušenosti s odbornými překlady a dlouhodobě spolupracuje také s akademickým sektorem, zejména s Masarykovou univerzitou v Brně. V roce 2013 zakládal brněnskou pobočku Orange Tree. Jako vedoucí pobočky zajišťuje komunikaci s klienty a rovněž řídí každodenní provoz. Překládá rovněž z ruského jazyka. Hovoří anglicky, německy a rusky.


Orange Tree BRNO - Anna Augustová

Anna Augustová

Office Manager
phone 734 440 288, 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Anna vystudovala Obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Při studiu absolvovala krátký studijní pobyt v Anglii a také v roce 2010 získala Certifikát LCCI (English for Business). V Orange Tree pracuje na pozici Junior Office Manager. Zajišťuje příjem objednávek, komunikaci s klienty a administrativu na pobočce. Hovoří anglicky.


Orange Tree BRNO - Barbora Hermanová

Mgr. Barbora Vodičková

Senior Translator, vedoucí sekce anglických překladů
phone 731 927 938, 542 214 351
mail barbora.vodickova@orangetree.cz
Barbora vystudovala anglistiku a amerikanistiku na FF MU (2010) a obor překladatelství a tlumočnictví na FF UK (2015). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané PF UK v Praze. V Orange Tree působí Barbora na pozici seniorní překladatelky pro anglický jazyk. Překládá také z německého jazyka a tlumočí mezi angličtinou a češtinou. Zaměřuje se dlouhodobě na stylistiku a formální stránku překladů do angličtiny a češtiny. Zajímá se rovněž o problematiku překladatelských nástrojů, včetně CAT programů a vývoje strojového překladu.
Podílí se rovněž na školení nových překladatelů.

Orange Tree BRNO - Viktor Dvořák

Viktor Dvořák

Senior Translator
phone 604 279 594, 542 214 351
mail viktor.dvorak@orangetree.cz

Viktor vystudoval anglický jazyk a literaturu na FF MU (2013). Absolvoval doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané PF UK v Praze. V současné době studuje v navazujícím magisterském studiu obor překladatelství anglického jazyka FF MU. Zaměřuje se zejména na překlad smluv a procesních dokumentů do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Viktor se také zajímá o anglickou literaturu a studuje teoretické i praktické aspekty převodu literárních textů. V Orange Tree má proto na starosti rovněž překlad obecných textů, novinových článků a korespondence.


Orange Tree – Veronika Cenková

Mgr. Veronika Cenková

Project Manager, Senior Translator
phone 739 630 460, 542 214 351
mail veronika.cenkova@orangetree.cz
Veronika je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oborů Odborná ruština pro hospodářskou praxi (2013) a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (2015). V rámci studia absolvovala kurs ruského jazyka v Puškinově institutu ruského jazyka v Moskvě a studijní pobyt v Centru pro translatologické vědy na Vídeňské univerzitě. Je také absolventkou doplňkového studia pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané PF UK v Praze. V brněnské pobočce Orange Tree pracuje jako překladatelka anglického a ruského jazyka a manažerka projektů v anglickém jazyce.

Orange Tree – Jakub Čumíček

Jakub Čumíček

Senior Translator
phone 542 214 351
mail jakub.cumicek@orangetree.cz

Jakub vystudoval obor Anglický jazyk a literatura na FF MU, kde v současnosti studuje v navazujícím magisterském studiu obor Překladatelství anglického jazyka. U Orange Tree původně absolvoval studentskou stáž a nyní zde již působí na pozici seniorního překladatele z a do anglického jazyka.

Orange Tree BRNO - Anna Benešová

Mgr. Anna Benešová

Junior Translator
phone 542 214 351
mail anna.benesova@orangetree.cz

Anna je absolventkou oboru Cizí jazyky v komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština na FF ZČU (2015) a následně magisterského studia v oboru Překladatelství francouzského jazyka na FF MU (2018). V rámci studií se zúčastnila studijních pobytů na Université d’Artois v Arrasu a Université Rennes 2 v Rennes. Dále absolvovala pracovní stáž v Českém centru Paříž a překladatelskou stáž na generálním sekretariátu Evropského parlamentu v Lucemburku.

Orange Tree BRNO - Lucia Tupá

Lucia Tupá

Junior Translator
phone 542 214 351
mail lucia.tupa@orangetree.cz
Lucia vystudovala dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a mezinárodních vztahů na MU (2016) a rovněž dvouoborové bakalářské studium žurnalistiky a sociologie (2017) na téže univerzitě. V současnosti na FF MU studuje v magisterském studiu obor překladatelství anglického jazyka. V Orange Tree pracuje Lucia na pozici juniorní překladatelky pro anglický jazyk.


Orange Tree BRNO - Jana Ježková

Jana Ježková

Project Manager, Junior Translator
phone 542 214 351
mail jana.jezkova@orangetree.cz

Jana získala bakalářský titul z anglického a francouzského jazyka a literatury na FF MU (2016), kde nyní pokračuje v navazujících magisterských studiích Překladatelství francouzského jazyka, Literatura a mezikulturní komunikace a Učitelství anglického a francouzského jazyka. Během studia absolvovala letní jazykový kurz v Budapešti a půlroční studijní pobyt v Bruselu. V Orange Tree pracuje na pozici projektové manažerky a překladatelky anglického jazyka.

Orange Tree – Zuzana Strachová

Zuzana Strachová

Marketing
phone 775 171 997, 542 214 351
mail zuzana.strachova@orangetree.cz

Zuzana je absolventkou brněnského gymnázia se zaměřením na výuku jazyků, kde se věnovala angličtině a španělštině. Od dětství navštěvuje jazykové kurzy a své znalosti angličtiny si prohloubila i jako au pair v USA. V současné době studuje Systémové inženýrství a informatiku na VUT v Brně. V Orange Tree se Zuzana specializuje na marketing.


Orange Tree BRNO - Hana Šlesingerová

Mgr. Hana Šlesingerová

Office Manager, t.č. na mateřské dovolené
phone 542 214 351
mail brno@orangetree.cz

Hana je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk a literatura (2012). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum) pořádané PF UK v Praze a KST (2009) se zaměřením na anglický jazyk a studijní pobyt na University of Glasgow ve Skotsku (2008). Specializuje se zejména na překlad podkladů pro soudně ověřené překlady z a do angličtiny. Hana zajišťuje každodenní provoz a administrativu pobočky Orange Tree v Brně. Na starosti má také koordinaci s pražskou kanceláří.


Pobočka PLZEŇ

Orange Tree PLZEŇ - Lucie Melicharová

Mgr. Lucie Melicharová

Branch & Project Manager, Senior Translator
phone 737 853 480, 377 226 660
mail lucie.melicharova@orangetree.cz

Lucie je absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, obor překladatelství a tlumočnictví (2013). Absolvovala rovněž doplňkové studium pro překladatele právních textů pořádané Právnickou fakultou UK v Praze a Komorou soudních tlumočníků se zaměřením na angličtinu (2012) a na němčinu (2015) a dále překladatelskou stáž u Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. V roce 2017 byla zapsána Krajským soudem v Plzni na seznam soudních znalců a tlumočníků. V Orange Tree pracuje Lucie na pozici seniorní překladatelky anglického a německého jazyka. Její specializací jsou překlady právních textů a zabývá se rovněž uměleckým překladem. Lucie založila a řídí pobočku Orange Tree v Plzni. V rámci celé společnosti koordinuje používání CAT softwaru Memsource Cloud. Hovoří anglicky a německy.


Eliška Svejkovská

Office Manager, Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail plzen@orangetree.cz

Eliška vystudovala Všeobecné gymnázium v Mariánských Lázních. Několik let se profesně pohybovala v právní sféře s orientací na vymáhání pohledávek. Nejprve pracovala na exekutorském úřadě v Chebu jako referentka dražebního oddělení, následně pak na exekutorském úřadě v Plzni jako právní asistentka. Je také dobrovolnou dárkyní krve a držitelkou stříbrné plakety Dr. Jánského. V Orange Tree pracuje na pozici Office Manager, Junior Translator. Hovoří anglicky a rozumí německy.


Orange Tree PLZEŇ - Eva Lukešová

Mgr. Eva Lukešová

Senior Translator, vedoucí sekce německých překladů
phone 732 189 777, 377 226 660
mail eva.lukesova@orangetree.cz

Eva je absolventkou Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích, obor anglický a německý jazyk (2003). Po studiu strávila rok jako au-pair v Londýně, kde získala při dalším studiu certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English) a certifikát z obchodní angličtiny (English for Business/Commerce). Později pracovala v soukromé obchodní společnosti jako překladatelka, tlumočnice angličtiny a němčiny a asistentka jednatele. V Orange Tree působí Eva na pozici seniorní překladatelky němčiny a angličtiny a řídí německou jazykovou sekci.

Orange Tree - Klára Kučerová

Klára Kučerová

Senior Translator
phone 224 815 856
mail klara.kucerova@orangetree.cz

Klára je absolventkou bakalářského oboru Cizí jazyky v komerční praxi na ZČU v Plzni (2014). Nyní studuje posledním rokem v navazujícím magisterském studiu dvouobor Překladatelství čeština – němčina a Německý jazyk a literatura. Studuje zároveň také obory Překladatelství čeština – angličtina a Tlumočnictví čeština – němčina. Během studia absolvovala Klára jeden semestr na Vysoké škole v Zittau, letní školu překladu a tlumočení v Germersheimu a také praxi na recepci a v účetním oddělení v nemocnici ve Wörthu. V Orange Tree se věnuje překladům z a do němčiny a překládá také z angličtiny.

Orange Tree PLZEŇ - Marina Wagnerová

Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Junior Translator
phone 732 189 777, 377 226 660
mail marina.wagnerova@orangetree.cz

Marina absolvovala magisterské studium českého a německého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni a doktorské studium germanistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, během něhož strávila jeden rok na studijní stáži na Univerzitě v Řezně. Ve své doktorské práci se věnovala syntakticko-sémantické charakteristice německého trestního zákoníku; zájem o jazyková specifika německy psaných právních textů ji pak provázel i během jejího dvacetiletého působení na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, a to jak ve výuce na univerzitách v České republice i v zahraničí (Slovensko, Bavorsko), tak v její publikační činnosti. V Orange Tree Marina překládá texty z a do německého jazyka, v menším rozsahu z a do slovenštiny